O Fondaciji

admin
Autor članka: admin 31 svibnja, 2015 23:41

O Fondaciji

Nakon osnivanja Bošnjačke Akademije Nauka i Umjetnosti (BANU) u junu 2011. godine, krajem 2011. u Sarajevu je osnovana Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF), kao prirodan slijed jednog dugoročnog projekta snivanja nacionalnih institucija Bošnjaka, koje Bošnjaci kao narod nisu imali.
Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) sa sjedištem u Sarajevu, ulica Štrosmajerova 1, je odmah na početku istakla da će kao osnovni zadatak imati podršku nacionalnim programima i projektima od interesa Bošnjaka.

Bošnjačka nacionalna fondacija osiguravat će, na temelju participacije članstva i donacija, kao i drugih izvora i dotacija, sredstva za finansiranje važnih nacionalnih programa i projekata Bošnjaka, kao što je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU), te ostalih planiranih bošnjačkih nacionalnih projekata, prije svega bošnjačkog univerziteta i matice Bošnjaka, kao institucija koje će se osnovati u narednim godinama.

Bošnjačka nacionalna fondacija je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka Fondacija koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i u svim drugim državama u kojima žive Bošnjaci kao narod. Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, torelantnoasti, nepolitičnosti i nediskriminaciji po bilo kojoj osnovi.

BNF će svojim aktivnostima težiti i ka stvaranju društva u kome će svi Bošnjaci Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, dijaspore biti u mogućnosti da ostvare svoje potencijale i postanu produktivni članovi društva u kojem žive.

Misija
Misija Bošnjačka nacionalne fondacije je da osigura kontinuitet u finansiranju krucijalnih nacionalnih bošnjačkih institucija, programa i projekata, a prije svega Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), Svjetskog bošnjačkog kongresa, Matice Bošnjaka i Bošnjačkog nacionalnog univerziteta.

Vizija
U nedostatku nacionalne države koja bi se brinula o nacionalnim pitanjima Bošnjaka, izgraditi insitucionalni okvir koji će Bošnjacima osigurati zaštitu od novih stradanja i genocida, te omogućiti razvoj i afirmaciju vlastitih nacionalnih vrijednosti.

IDENTITET.LU

admin
Autor članka: admin 31 svibnja, 2015 23:41